Ik ben mijn paswoord vergeten.

WijBurgers kent uw paswoord niet en de webmaster kan er u ook geen geven. Als u uw paswoord vergeten bent, moet u de procedure ‘paswoord vergeten’ volgen.

Als u de knop niet vindt, kunt u de volgende URL gebruiken : http://www.wecitizens.be/lostpassword/

Op die pagina geeft u uw gebruikersnaam of e-mailadres in en u klikt vervolgens op de knop ‘Get new password’. Als er geen foutmelding volgt, is uw aanvraag in behandeling. Het feit dat het formulier niet verdwijnt, kan verwarrend zijn. Daarna ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw aanvraag te bevestigen. Daartoe klikt u op een hyperlink. Vervolgens ontvangt u een tweede e-mail met uw nieuwe paswoord. Daarin wordt ook de procedure uitgelegd om uw paswoord te wijzigen. Zo kunt u een paswoord kiezen dat u gemakkelijker onthoudt.

Zijn er onder de bestuurders van uw vereniging geen mensen uit militante organisaties? Zo ja, is uw vereniging dan niet afhankelijk van dergelijke organisaties?

Wij zouden sektarisch zijn indien we mensen zouden uitsluiten louter omwille van hun overtuigingen. Er zijn verschillende maatregelen getroffen opdat geen enkele organisatie, noch leden onze vereniging zouden kunnen controleren:

  • zeer strikte statuten, reglementen, Handvest inzake de onafhankelijkheid van onze vereniging; de bestuurders en medewerkers van de vereniging verklaren naar eer en geweten dat ze die teksten zullen naleven;
  • aanwezigheid van leden van allerlei strekkingen binnen de organen van de vereniging (interne ‘sociale’ controle);
  • weigering van elke vorm van subsidiëring waardoor de vereniging haar onafhankelijkheid zou verliezen.

De bestuurders weten dat elk partijdig gedrag suïcidaal zou zijn voor onze vereniging. Wij zijn zelf fervente voorstanders van transparantie en zouden zwaar in de fout gaan indien we een verborgen agenda zouden hebben!

Een vereniging van belastingbetalers, is dat niet automatisch een syndicaat van kapitalisten, een ‘rechtse’ beweging?

Niet noodzakelijk! En niet in ons geval.

Er bestaan syndicaten van belastingbetalers die koste wat het kost de belastingdruk willen verlagen, wat hen ‘rechts’ in het politieke landschap situeert; een vermindering van de belastinginkomsten beperkt namelijk het werkterrein van de overheid, wat het individu meer beweegruimte biedt.

Onze vereniging neemt geen stelling over het belastingpeil in. Ze concentreert zich op een optimaal overheidsbeleid. Ze neemt niet deel aan het politieke debat over hoe uitgebreid de activiteiten van de Staat dienen te zijn.

Onze vereniging verdedigt ALLE burgers. Ze bevoordeelt de rijken niet en zal bijgevolg ook niet automatisch de belasting op grote vermogens bestrijden. Ze neemt geen stelling in het belangrijke debat van de sociale rechtvaardigheid in, waaronder de herverdeling van de rijkdom enz. Ons Handvest verdedigt bepaalde belastinghervormingen, maar dan eerder vanuit een pragmatisch standpunt: vereenvoudiging, vermindering van fiscale fraude, verhoging van het vertrouwen van de burger in de belastingheffende Staat enz.

Vindt u fiscale fraude of fiscale constructies een aanvaardbare verdediging tegen een Staat die als te indringerig wordt beschouwd?

Fiscale fraude is geen abstract idee: ze komt neer op het bestelen van de andere belastingplichtigen die dan het verschil moeten dragen. Dat moet dus krachtig worden bestreden.

Bij fiscale constructies kan een onderscheid worden gemaakt. We kunnen iemand moeilijk verwijten dat hij de wet intelligent toepast. Zulke constructies vervallen echter in fraude in geval van simulaties en indien die kunstmatige constructies niet langer verband houden met de realiteit.

Rechtvaardige wetten dwingen in geweten af. Indien iemand vindt dat de belastingdruk te zwaar is, staat het hem vrij om zich aan te sluiten bij politieke drukgroepen die een of andere belasting willen verlagen.

Onze vereniging spreekt zich niet uit over het ‘indringerige’ karakter van de Staat. Bij behoud van een gelijkwaardige overheidsdienst leidt onze vereniging tot een vermindering van de fiscale druk omdat WijBurgers een grotere efficiëntie in het openbaar bestuur nastreeft.

Verwacht u een conflict met de vertegenwoordigers die u in de gaten wilt houden?

De integere en competente mandatarissen hebben alle belang bij transparantie en met ons initiatief zullen zij beloond worden voor hun toewijding.

Wij passen procedures toe die de vertegenwoordigers beschermen tegen eenzijdige, gedeeltelijke en/of tendentieuze redeneringen. Wij informeren over de feiten en laten de lezer zelf oordelen. Vóór elke publicatie ontvangt de respectievelijke mandataris de ontwerptekst en een redelijke termijn om te reageren.

Wij spreken ons bij een concreet geval van gebrekkige dienstverlening niet over de oorzaken uit. Als wij een leemte in het openbaar bestuur blootleggen, doen wij dat in de eerste plaats om het publiek en de publieke mandatarissen te sensibiliseren. De transparantie moet alle betrokken publieke mandatarissen aanzetten om te reageren en moet het nemen van politieke beslissingen vergemakkelijken.

De vertegenwoordigers weten dat ze niet de eigenaars van een publiek goed zijn, maar dat ze mandatarissen zijn aan wie de lastgevers dus rekenschap mogen vragen.