Campagne - Non classé

 • "Like" deze campagne om ze te promoten.

  Hebt u geen Facebook-account? Schrijf u in!

 • U kunt deze campagne financieel steunen

  Doe een gift en zeg ons voor welke campagne die bestemd is.

.

Erkenning van eredienst voor een geïntegreerde islam

Geplaatst op 12/09/2019 in Non classé.

Tegen 2030 zal bijna 10% van de Belgische bevolking moslim zijn. Is religieus radicalisme een toenemend gevaar? Om de integratie van de islam in onze samenleving te bevorderen, stellen de auteurs van dit artikel voor om het proces van erkenning van erediensten te herzien op een gecorrigeerde basis.

 

Doel

Veel moslims lijden onder een discriminerende, zo niet denigrerende behandeling, enkel en alleen vanwege hun religieuze overtuiging. Die situatie, die tot een escalatie van minachting of haat kan leiden, mogen we niet laten verslechteren. In dit artikel stellen we een maatregel voor die onder andere de opkomst en onafhankelijkheid van de nationale islamitische beweging zou bevorderen.

 

In een context van wantrouwen

Tijdens de verkiezingen van 25 mei 2014 werd in het kader van de KiesWijzer van WijBurgers aan kandidaten en kiezers de volgende verklaring voorgelegd: “De islam kan in onze samenleving worden opgenomen”. Met de hulp van de vzw Libertas heeft een statistische analyse van de antwoorden het mogelijk gemaakt om de mening van de Belgische bevolking te achterhalen, die als volgt verdeeld is: sterk mee eens, 8,6 %; enigszins eens, 21,5 %; geen mening, 10,4 %; enigszins oneens, 25,6 %; sterk oneens, 33,9 %. De antwoorden van de kandidaten zijn heel verschillend verdeeld: sterk mee eens, 24 %; enigszins eens, 39 %; geen mening, 20 %; enigszins oneens, 7 %; sterk oneens, 10 %.

 

Wat kunnen de oorzaken zijn van deze meningsverschillen tussen de kandidaten en de rest van de bevolking?

 
 • De antwoorden van de kandidaten zijn openbaar, terwijl de burgers anoniem hebben gereageerd. Het vermoeden kan bestaan dat sommige kandidaten niet oprecht waren en een antwoord hebben gegeven dat is berekend op basis van het verkiezingseffect.
 • Beleidsmakers hebben meer ervaring met compromis- en diversiteitsmanagement. Zij denken misschien dat de integratie van de islam een extra uitdaging is die zij het hoofd zullen kunnen bieden.
 

Wat is de islam ?

De islam bestrijkt zulke verschillende aspecten dat het moeilijk is om wereldwijd een standpunt in te nemen over de kwestie betreffende de integratie van de islam in onze samenleving. Er zijn goed geïntegreerde moslims in onze samenleving, maar er zijn ook radicalen die beweren de islam te zijn, om nog maar te zwijgen van terroristische takken zoals Al-Qaeda en de Islamitische Staat. Niemand heeft de bevoegdheid om iemand uit de moslimgemeenschap te “excommuniceren”, zoals in de katholieke kerk.

 

Iedereen kan zich op legitieme wijze inzetten om de samenleving te veranderen in de richting die overeenkomt met zijn of haar overtuigingen. Sommigen vragen zich af wat er zou gebeuren als moslims een comfortabele politieke meerderheid in dit land zouden hebben? Hoe zullen zij de Koran interpreteren, die voor het grootste deel lijkt te pleiten voor een voogdijschap van het religieuze gezag over de staat? Welke van de verschillende moslimstromen zal de overhand hebben?

 

Wij zijn van mening dat het antwoord voor een groot deel afhangt van de huidige overheden, van de manier waarop zij de integratie van moslims bevorderen.

 

Statistieken: “Machtsverhoudingen”

Volgens het statistisch jaarverslag van de katholieke kerk in België[1] woonden 286.393 mensen de zondagsmis bij op de derde zondag in oktober 2016. Op een bevolking van 11 miljoen mensen komt dit neer op 2,6 %. Maar als men de mensen naar hun “religieuze achtergrond” vraagt, zegt 52,76 % van de Belgische bevolking dat ze katholiek zijn.

 

Volgens socioloog Jan Hertogen is de islam nu al de meest beleden religie in België. Hij berekent dat er in 2015 781.887 moslims in België waren.[2] Hij schat dat het aandeel van de moslims tussen 2015 en 2030 zal toenemen van 7 % tot 9,3 % van de Belgische bevolking. We weten niet hoeveel van de moslims er praktiseren. [3]

 

Op gemeentelijk niveau heeft Sint-Joost het hoogste percentage moslims, geschat op 45 %. Sint-Joost is een van de vijf kleinste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met iets meer dan 27.000 inwoners.

 

Islam en mensenrechten

De mate van integratie in onze pluralistische samenleving wordt onder andere gemeten aan de hand van respect voor godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat en respect voor de rechten van de vrouw.

 

Er zijn veel landen waar een radicale islam wordt opgelegd en waar mensen gemarteld of gedood worden omdat ze (de praktijk van) de islam verlaten of omdat ze een moslim tot een andere godsdienst hebben bekeerd. Bovendien hoeven we niet over de grenzen heen te kijken om de vele onrechtvaardigheden te zien die sommige moslims binnen hun familie lijden wanneer ze hun religie verlaten. Kunnen we vandaag in België een cultus herkennen die de godsdienstvrijheid niet duidelijk bijbrengt?

 

De scheiding van kerk en staat is een van de pijlers van de westerse democratieën. Sommige moslims moedigen deze autonomie niet aan.

 

Mohammed had twee functies in Madina: “het principaat en het pontificaat”. In 2012 introduceerde de Egyptische president Mohammed Morsi een nieuwe grondwet die in artikel 2 bepaalde dat de Sharia (een islamitische code) de bron was van de burgerlijke wetgeving, waardoor Egypte een theocratische staat zou kunnen worden.

 

Opgemerkt moet worden dat de islam een breed scala aan stromingen omvat en dat sommige stromingen op gevaarlijke wijze in strijd zijn met onze opvattingen over mensenrechten en democratie.

 

Islam onderscheiden van politiek

Alle religies hebben te maken gehad met pogingen tot politisering. Zowel in het Romeinse Rijk als in de Middeleeuwen hadden we in Europa tirannen die de religie gebruikten om hun macht te doen gelden. Dit gebeurt momenteel in verschillende zelfverklaarde moslimlanden. Op grond van onze eigen Europese ervaring moeten we voorkomen dat we alle moslims in het geheel veroordelen en moeten we de oprechtheid bekennen van veel moslims die zich distantiëren van imperialistisch wangedrag.

 

Sommigen stellen zich de vraag: als er een oorlog uitbrak tussen (een groep van) zogenaamde moslimstaten en (een groep van) westerse staten, welke kant zouden de moslims in de westerse landen dan kiezen? Wij denken dat de moslims in onze landen verdeeld zouden zijn over deze kwestie, zoals over alle kwesties.

 

Zolang imams uit het buitenland afkomstig zijn, bestaat er bij Belgische moslims een reëel risico op een overheersend patriottisme van Marokkaanse, Turkse, Saoedische of andere afkomst. Het lijkt ons dringend noodzakelijk de tendens om te keren waarbij moslimpredikers worden “geïmporteerd”. We geven hier twee kleine illustraties van het genoemde probleem.

 

Op de website van de Executieve van de Moslims van België is er in het Frans een rubriek “Onze diensten – Dienst Imams”. De eerste titel gaat over werkvergunningen voor imams van buiten de E.U.[4]. De prominente plaats die de webpagina krijgt, wordt verklaard door de gewijzigde wetgeving, maar ook door de omvang van het importfenomeen.

 

Er is een zeker gebrek aan transparantie met betrekking tot de Raad van moslimtheologen, waarvan de samenstelling op internet niet te vinden is. Sjeik Tahar Toujgani lijkt een hoofdrolspeler van deze Raad te zijn. Tegelijkertijd heeft hij een professionele activiteit die de politieke belangen van Marokko verdedigt.

 

“Toegevoegde waarde” van religies

Bovendien mag het kind niet met het badwater worden weggegooid. De staat kan de gunstige invloed van religies waarnemen. Gelovigen houden zich aan morele principes en respecteren deze beter dan gewetenloze mensen. Deze laatste zetten hun persoonlijke belangen in ten koste van het algemeen belang, zolang de controle van de politie deze niet in stand houdt. De islam leert veel morele voorschriften die de gemeenschap ten goede komen.

 

Het erkenningsproces van een religieuze gemeenschap

De federale erkenning van een cultus wordt bereikt door de goedkeuring van een wet. Het verzoek wordt onderzocht aan de hand van vijf criteria: voldoende volgers, het bestaan van een vertegenwoordigend orgaan dat contacten onderhoudt met de overheid, voldoende lange aanwezigheid in België, sociaal belang, afwezigheid van activiteiten die strijdig zijn met de openbare orde. De islam is erkend als een religie sinds 1974.[5]

 

De Gemeenschappen grijpen dan in in de materiële en administratieve organisatie. De erkenning door de Gemeenschap (Vlaams, Frans of Duitstalig) van een parochie of moskee (lokale islamitische gemeenschap) vindt plaats na advies van de gemeente, de provincie, de FOD van Justitie en Staatsveiligheid. Begin 2015 waren er 24 erkende moskeeën in Vlaanderen.

 

De erkenning van een moskee kan niet worden geweigerd als de aanvrager aan alle criteria voldoet. Een van de criteria is de schriftelijke verklaring om personen die onze grondwet of het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens schenden, uit te sluiten van de gemeenschap.

 

Zwakke punten in de huidige procedure

De islam is een soort voorloper van het protestantisme, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn interpretatie van het heilige Schrift. De recente geschiedenis in België toont aan hoe moeilijk het is om een echte streekgebonden vertegenwoordiger van de islamitische cultus te hebben: het is waarschijnlijk nog onrealistischer dan een vertegenwoordiger voor alle christenen.

 

Wij stellen ons geen enkele erkenning van de “christelijke cultus” voor. De wetgever heeft katholieken, protestanten, anglicanen en orthodoxen natuurlijk afzonderlijk erkend. De allesomvattende erkenning van een “christelijke cultus” zou onbeheersbaar, oncontroleerbaar en verwarrend zijn.  Het is tijd dat we afzien van het idee dat moslims allemaal als één geheel erkend kunnen worden.

 

Een Westerse Islam bevorderen

Moslims moeten zichzelf nauwkeuriger definiëren en afzonderlijk erkenning vragen voor verschillende religieuze stromingen. Om erkend te worden, moet een moslimcultus voldoende doctrinaire homogeniteit hebben, bepaalde interpretaties van de koran formeel afwijzen, zich officieel distantiëren van bepaalde andere stromingen. Dat betekent onder andere dat we moeten onderzoeken of er financiële en ideologische banden zijn met de verschillende zogenaamde islamitische staten.

 

De aanscherping van de criteria voor de erkenning van een cultus in België zou de islam ertoe moeten aanzetten zichzelf te “compartimenteren”, zoals dat bij christenen het geval is geweest. Hoewel inmenging van de civiele autoriteiten in religieuze aangelegenheden in strijd zou zijn met het bovengenoemde scheidingsbeginsel, moet de staat niettemin een procedure ontwikkelen die ons voldoende beschermt tegen fanatisme en radicalisme.

 

Conclusie: het erkenningsproces van religies moet op een nieuwe basis worden herzien.

Het is tijd om:

 1. de voorwaarden voor cultuserkenning te herzien en het proces transparanter maken. Volgens de nieuwe criteria kan de islam niet langer globaal worden erkend.
 2. alle huidige erkenningen nietig te verklaren, bijvoorbeeld over vier jaar.
 3. Deze periode biedt de erediensten de mogelijkheid om hun aanvraag tot erkenning onder het nieuwe regime in te dienen (cf. nr. 1).
 

Wij zijn van mening dat dit proces van opheldering de beste dienst aan de islam is. Als resultaat zullen een of meer takken van islamitische religie (“Europese islam”) ontstaan die goed geïntegreerd zullen zijn in onze democratische samenleving. Het zal voor de civiele autoriteiten gemakkelijker zijn om de naleving van de mensenrechten te controleren. Dan zal het voor andere burgers gemakkelijker zijn om zonder bijbedoelingen met deze moslims samen te leven.

 

We mogen ook niet vergeten dat de afwezigheid van erkenning op zich geen afkeuring is voor een cultus. Er zijn zeer respectabele religieuze stromingen die in België nog niet als eredienst erkend zijn, zoals bijvoorbeeld het boeddhisme.

 

Brussel, 14 augustus 2019.

Jean-Paul Pinon en Radya Oulebsir

 

[1] https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel-persbericht/eerste-jaarrapport-van-de-katholieke-kerk-belgi%C3%AB (geraadpleegd op 6/6/2019)

[2] https://www.sudinfo.be/art/1580627/article/2016-05-24/781887-musulmans-vivent-en-belgique-decouvrez-la-carte-commune-par-commune (geraadpleegd op 6/6/2019)

[3] Dit artikel gaat niet in op de definitie van (regelmatige) geloofsbelijdenis

[4]https://www.embnet.be/fr/demande-dautorisation-de-travail-pour-un-imam-ressortissant-non-europeen (geraadpleegd op 14 augustus 2019).

[5] Wet van 19 juli 1974 tot erkenning van de besturen belast met het beheer van de temporaliën van de islamitische eredienst

Overzicht van het energie- en klimaatbeleid

Geplaatst op 04/09/2019 in Non classé.

Om chaos op onze planeet in de verre toekomst te vermijden, of te beperken, zijn nu een hele reeks maatregelen nodig. Zonder een geïntegreerd, bijna alles-omvattend beleid zal het niet mogelijk zijn de nodige maatschappelijke aanpassingen in te voeren. Volgend artikel tracht een beeld te geven van hoe breed het spectrum van maatregelen is. Op zoek naar een evenwicht tussen overheids-, burgers- en bedrijfsinitiatief, menen we dat de fiscaliteit onvoldoende wordt ingezet om de energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken.

 

Band tussen energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid vallen gedeeltelijk samen aangezien de belangrijkste energiebronnen (petroleum, aardgas, steenkool) koolstofdioxide uitstoten, en dat dit gas een broeikasteffect heeft. Het Akkoord van Parijs (COP21), van december 2015, heeft als doelstelling om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken, vergeleken met de pre-industriële temperatuur. Hiervoor moet o.a. snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Gevolgen van de klimaatverandering

Anderzijds kan men niet terug in de tijd, en kan men niet met zekerheid bepalen in welke mate de verwarming van de aarde te wijten is aan menselijke aktiviteit. Men moet zowiezo de gevolgen van de opwarming van de aarde beheren. Typische zorgpunten zijn de verhoging van het waterniveau van de oceanen, brutale meteorologie (met groter risico voor extreme stormen), desertificatie van een aantal wereldgebieden, volksverhuizingen, economische crisissen, enz. Hierbij komt ook een probleem kijken van rechtvaardigheid op wereldschaal: vaak zijn de slachtoffers van de opwarming van de aarde niet dezelfde landen als de “vervuilers”.

 

De lage landen moeten dus afwegen of/hoeveel land ze zullen prijsgeven aan de zee, en hoe de overige gebieden worden beschermd. Gedurende de laatste 25 jaar neemt men een verhoging van het zeeniveau waar van 3,3 mm/jaar[1]. Als ook het ijs van Antarctica smelt, dan stijgt het zeeniveau met meer dan twee meter tegen het jaar 2100[2].

 

Tegen hevige stormen zal een heel nieuw maatschappelijk gedrag moeten onstaan: nieuwe “tornado-bestendige” architecturale voorschriften, aanpassing van de waterstaat om overstromingen te voorkomen, alarmprocedures voor tornado’s, vlotte evacuatieprocedures van de bevolking,  enz.  

 

Welke maatregelen voor energiebeleid?

Op het gebied van energie kunnen de beleidsmaatregelen sterk verschillen naarmate men te maken heeft met: elektriciteitsproductie of -consumptie, transport, huisverwarming, proceswarmte voor de industrie, enz.

 

De beleidsinstrumenten om het energieverbruik te sturen, zijn typisch de fiscaliteit, of omgekeerd, de subsidiëring, de reglementering, de controle op de planning van investeringen, de opvoeding, de opinie-sturing, de diplomatie, enz.

 

In België is milieu en energiedistributie een gewestelijke bevoegdheid, terwijl energievervoer en productie federaal blijft. Productie van “groene” energie gebeurt vaak op kleine schaal, waarbij de productie-eenheid aangesloten is op een distributienet. Dit is dan gewestelijke competentie.

 

Twee grote streefpunten zijn de beheersing van energieverbruik, o.a. dankzij rationeel gebruik van energie, en de promotie van groene energie, ter vervanging van de klassieke energiebronnen (fossiele brandstoffen en kernenergie). De combinatie van de twee resulteert, in de woningsector, in “passieve woningen”, die dus niet meer energie verbruiken dan dat ze zelf produceren[3].

 

Planning van investeringen

In België bestaat een wettelijk kader om de elektriciteitsproductie te controleren. De prospectieve studie elektriciteit werd vanaf het jaar 2000 door de CREG en nadien door de Federale Overheidsdienst Economie opgesteld om de bevoorradingszekerheid te waarborgen[4]. Daarnaast is de bouw van (grote) productie-eenheden of vervoersinfrastructuur onderworpen aan een specifieke vergunning.

 

Eén van de grote dilemma’s betreft kernenergie voor elektriciteitsproductie. De politieke oriëntaties zijn niet lauter op technische gegevens gesteund zijn. Kernenergie heeft het voordeel geen broeikasgassen uit te stoten, en goedkoper te zijn dan vele andere energiebronnen. Keerzijde van de medaille is het risico voor incidenten zoals in Tchernobyl of Fukushima. Het beheer van het radioactief afval is een zorgpunt wegens de lange wachttijden eer de radioactiviteit “verdwijnt”.

 

De aard van de kosten (veiligheidsmaatregelen, provisies voor ontmanteling) in de kernenergiesector, maakt het gevaar voor corruptie en nalatigheid groter. Dit motiveert een algemene vrees bij de bevolking. Als, bijvoorbeeld, de provisies voor de onmanteling van de kerncentrales door de electriciteitsproducent (zij het indirect) in zijn eigen bedrijf mogen aangewend worden, dan heeft men een goede reden bij de bevolking om de overheid te wantrouwen.

 

Wij denken dat de overheid de beleidskeuzen beter zou moeten objectiveren. Dit houdt onder andere in dat een economische waarde wordt bepaald voor een mensenleven of voor een handicap. Dit laat toe om alternatieve opties tegen mekaar af te wegen. Deze redenering geldt natuurlijk niet enkel voor energie- of klimaatbeleid, maar ook voor verkeerszekerheid, levensverzekeringen, veiligheid allerhande. In een studie van Prof. Drèze van 2003 werd een economische waarde van een leven naar voren geschoven van rond de drie miljoen [5].

 

Zowiezo moet maximaal ingezet worden op groene energie. Een deel van electriciteitsproductie kan eventueel gedelokaliseerd worden, op zoek naar de beste natuurlijke omgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld de Duitsers zonnepanelen plaatsen in de Sahara, als ze dat gunstig vinden. Om elektriciteit op lange afstanden te vervoeren gebruikt men in principe hoogspanningsleidingen voor gelijkstroom.

 

Fiscaliteit

De belasting op de vervuiling verdient een zekere voorkeur vergeleken met andere beleidsmaatregelen, omdat deze aanpak de marktwerking het minst verstoort en de burgers zoveel mogelijk vrij laat. De fiscaliteit geeft de economische signalen waarop de actoren hun gedrag zullen afstemmen. Deze aanpak vraagt doorgaans minder administratieve rompslomp dan de meeste andere maatregelen, en laat de mensen vrij om hun energieverbruik en/of –productie te optimaliseren. Aangezien de belastingen er toch moeten komen, kan men ze best gebruiken om een duurzame ontwikkeling in de hand te werken.

 

In dat opzicht kan men maar betreuren dat de brandstoffen voor vliegtuigen en schepen vrijgesteld worden van belastingen. Dit is net het tegengestelde van duurzame fiscaliteit. Hetzelfde kan men zeggen over de fiscale voordelen voor bedrijfswagens, enz. Terloops gezegd: hoe goedkoper internationaal transport, hoe meer de industrie delokaliseert naar landen met lagere loonkosten.

 

Van de luidop aangekondigde taxshift is weinig in huis gekomen. Nochtans is het een must: er moeten meer belastingen komen op milieuvervuiling en minder op arbeid. De helft van ons bruto nationaal inkomen gaat onder vorm van belastingen en heffingen naar de Staat. De Staat is dus de grootste economische speler, die kan doorwegen op marktevenwichten (vraag en aanbod). Onze maatschappij heeft te kampen met twee grote plagen: werkloosheid en milieuvervuiling. Met te weinig milieuheffingen wordt de vervuiling aangemoedigd. Te veel belastingen op de arbeid maken het moeilijker om mensen te werk te stellen, zodat de werkloosheid oploopt.

 

Het protest van de gele hesjes is in Frankrijk uitgegaan van mensen die te sterk afhankelijk zijn van de wagen, en erger nog wanneer hun streek economisch ten onder is gegaan. De kunst van de politiek is aan te voelen hoe vlug de nodige omwentelingen kunnen gebeuren. De mensen moeten op tijd de nodige signalen krijgen om zich aan te passen. Overgangsmaatregelen kunnen nodig zijn voor mensen die bijzonder kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld een taks-shift.

 

Financiering

Wanneer de fiscaliteit correct is, heeft men minder behoefte aan subsidies allerhande, bijvoorbeeld voor de plaatsing van zonnepanelen. In België is één van de grote subsidieposten de steun aan windmolens in de Noordzee. Vaak worden de subsidie verdoken onder vorm van openbare dienstverplichtingen. Concreet, in dit geval, wordt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, verplicht om de stroom van de windmolenparken aan te kopen tegen een veel hogere prijs dan de marktprijs[6]. Elia betaalt bedragen rond de 107 €/MW terwijl de prijs op de elektriciteitsbeurs rond de 40 €/MW schommelt.[7]  Dit kost de burger miljarden euros, en verschijnt nergens in de begroting van de Staat. Het goede doel heiligt de middelen niet. Financiële verplichtingen opleggen aan energiebedrijven onder de mom van openbare dienstverplichtingen is “democratisch bedrog”. Het koninklijk besluit waarvan sprake hier werd door Olivier Deleuze (Ecolo) voorgesteld.

 

Wanneer de energietaksen stijgen, wordt de terugbetaaltijd van energiebesparende investeringen kleiner. Dan neemt de mogelijkheid toe om “investering door derden” toe te passen[8]. Hiermee komt financiële ruimte vrij om die investeringen te bespoedigen. Men moet wel oppassen dat de private “third party financing”(TPF) bedrijven zich niet te sterk beperken tot de zeer rendabele interventies, en de meer diepgaande investeringen definitief terzijde laten. Sommige overheden, zoals de Stad Oostende[9], hebben initiatieven genomen om zelf een TPF-rol te spelen.

 

Emissierechten

In een systeem van emissierechten[10], worden de emissierechten gewoonlijk gratis onder de “vervuilers” verdeeld op basis van hun uitstoot in het verleden. Nadien kunnen ze certificaten verhandelen zodat de inspanning om emissies te verminderen op de meest geschikte plaats gebeurt. Dit systeem past goed voor de verdeling van de kwotas tussen de Staten over de wereld heen. Het is geen goede oplossing voor de vervuilers binnen het land. Een emissie-taks is beter.

 

De verdeling van de emissierechten is een gevoelige politieke beslissing. Waarom moet iemand (een Staat, een bedrijf) meer cadeaux krijgen omdat hij in het verleden meer uitstootte? Dit leidt op zijn minst tot frustratie bij de meer propere actoren.

 

Het kan zijn dat een grote vervuiler (tijdelijk) van een gunstregime moet genieten om de concurrentie aan te kunnen met buitenlanders. Maar dat kan evengoed gebeuren in een systeem van emissie-taksen als met emissie-rechten. Men kan namelijk een systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling van emissie-taksen invoeren.

 

Regelgeving

De reglementering is zowiezo belangrijk, maar moet geen dictatoriale mono-cultuur worden. De ene dag wordt een gunstige fiscaliteit toegepast op Diesel, de andere dag wordt Diesel verboden… Men mag niet te uitsluitend werken met regelgeving. Dit zou trouwens fraude in de hand werken.

 

De controle op de toepassing van regels en op de fiscaliteit is belangrijk. Het moet internationaal gestructureerd zijn. De officiële controle-organen moeten beschermd zijn tegen politieke inmenging (inclusief voor de benoemingen) en over voldoende middelen (inclusief juridische middelen) beschikken. Hoe hoger de boetes, hoe minder geld men zal moeten besteden aan extensieve controles.

 

Klimaatbeleid is zodanig allesomvattend dat sommige politieke partijen voorstellen een klimaat-toets in te voeren voor elk overheidsinitiatief, op dezelfde manier als er nu een advies van de Inspectie Financiën moet gevraagd worden.

 

Mobilisatie van de bevolking

Om de medewerking van de bevolking te krijgen is efficiënte voorlichting nodig. De overheid kan best steunen op initiatieven van de basis. Een goede methode is het organiseren van project-oproepen, waarbij de beste gekwoteerden een voldoende subsidie krijgen. Bij de analyse van de projectvoorstellen moet er oog zijn voor de wetenschappelijke kwaliteit van de inhoud. Het klimaat is niet gediend met simplistische slogans. Halve waarheden zijn vaak complete leugens. Wij hebben bijvoorbeeld een pedagogisch kit gevonden waar technologie als vijand van duurzame ontwikkeling wordt afgeschilderd !

 

Een quality label voor duurzame producten is een goede maatregel, maar het moet “leesbaar” zijn voor de doorsnee burger. Er moet één enkel systeem zijn met een strenge controle. De overheid, de onderwijssector en de media mogen dan zeker meewerken om de label populair te maken.

 

Waterbeleid

 

Het waterbeleid zou in de toekomst, ook in onze landen, meer zorgen zou kunnen baren. Wij moeten bestand zijn tegen langere droogteperiodes. Dit heeft dus ook een band met de evolutie van het klimaat. Er bestaan internationale verdragen om de doorvoer van olie en aardgas (via pijpleidingen) te garanderen. De “Energy Charter Secretariat” werkt hieraan[11]. Het lijkt hoogtijd om hetzelfde te doen voor de doorvoer van water.

 

Jean-Paul Pinon, 3 september 2019

 
——————————————


[1] Nasa Goddard Space Flight Center, Satellite sea level observations, since 1993.

[2] Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States (PDF) (Report) (NOAA Technical Report NOS CO-OPS 083 ed.). National Oceanic and Atmospheric Administration. January 2017.

[3] Met extra zonnepanelen kunnen sommige woningen zelfs meer produceren en een positief energiesaldo bereiken.

[4] https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/prospectieve-studie

[5] Www.wecitizens.be/nieuwsbrief/N019-economische_waarde_van_een_leven.pdf

[6] Artikel 14 van het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid.

[7] Zie http://www.belpex.be/ , geraadpleegd op 30/8/2019.

[8] Zie bijvoorbeeld : http://mem-envi.ulb.ac.be/Memoires_en_pdf/MFE_05_06/MFE_Quicheron_05_06.pdf

[9] http://www.eeaward.be/wp-content/uploads/2017/03/Persdossierresultaten2012.pdf , blz 6.

[10] In het Engels : Emmision Trading System (ETS)

[11] https://energycharter.org/

De KiesWijzer van WijBurgers is online

Geplaatst op 20/05/2019 in Non classé.

De KiesWijzer van WeCitizens voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen staat online. De KiesWijzer is een burgerinitiatief dat onafhankelijk is, zelfs van persgroepen. Met de tool kunnen kandidaten worden geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de kiezer. Door de koppeling met de PoliticiansOnline databank wordt de kiezer een spannende ontdekkingstocht aangeboden om de beste transparante kandidaten te vinden.

 

De KiesWijzer is een stemhulpsysteem waarmee je kandidaten vindt met een profiel dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw ideeën: bekijk een video van twee minuten. De KiesWijzer is volledig gratis en meertalig. De populariteit van de stemhulpsystemen wordt geïllustreerd door de cijfers voor maart 2017 in Nederland. Bij hun parlementsverkiezingen raadpleegden de Nederlanders 9,9 miljoen keer de drie grootste stemtesten.

 

De gebruiker vult (alle of een deel van) een reeks gesloten vragen in. Het systeem berekent de score voor elke kandidaat. Een score van 100 % betekent dat de kandidaat op alle vragen exact dezelfde antwoorden heeft gegeven als de gebruiker. Het resultaat is een lijst van kandidaten naar ideologische affiniteit. Zowel de berekeningsmethode als de gebruikte vragenlijsten zijn goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité van WijBurgers (= WeCitizens).

 

In tegenstelling tot de stemhulpsystemen die door de concurrenten worden
voorgesteld, is het met de KiesWijzer mogelijk om naast partijen ook kandidaten te selecteren. Dat vergt dus een enorme hoeveelheid werk: duizenden kandidaten moeten worden gevonden en ondervraagd. Ook als je al hebt besloten op welke partij je wilt stemmen, moet je nog gebruik maken van de KiesWijzer om te weten te komen wie er binnen de partij jou het best vertegenwoordigt.

 

Wij kunnen de kandidaten evenwel niet verplichten deel te nemen. Hoewel WijBurgers hen gratis zichtbaarheid verschaft, vullen zij hun profiel niet noodzakelijkerwijs in (foto, cv, prioriteiten, successen enz.). De kandidaat maakt zich bekend door de vragenlijst in te vullen. Is de kiezer bereid te stemmen op een kandidaat die weigert kleur te bekennen? Is transparantie geen voorwaarde om vertrouwen te hebben in een kandidaat?

 

Een ander verschil is dat de gebruiker maar één vragenlijst hoeft in te vullen voor alle verkiezingen: het is onnodig om drie vragenlijsten in te vullen voor drie verschillende verkiezingen. Het systeem selecteert automatisch vragen op basis van het gewest van de gebruiker. Na 20 antwoorden kan de gebruiker al vragen om de resultaten voor de drie verkiezingen te bekijken. Hij wordt wel aangemoedigd om door te gaan (een zestigtal vragen) om nauwkeurigere resultaten te verkrijgen.

 

Een belangrijk voordeel van de KiesWijzer is dat het verbonden is met de databank PoliticiansOnline, de grootste publiek toegankelijke databank met informatie over de Belgische politici. In de lijst van kandidaten, die de KiesWijzer genereert, is elke naam aanklikbaar en wordt verwezen naar de webpagina die speciaal is ontworpen om een nuttige samenvatting aan de kiezer te geven. Zo biedt WijBurgers een ontdekkingstocht op zoek naar de ware kandidaten: tot ziens op 26 mei!

 
WijBurgers heeft zich veel moeite getroost om contact op te nemen met alle partijen om hun kandidatenlijsten op te vragen. Niet alle partijen reageerden. Er zijn in totaal 6.807 kandidaten. Op 15 mei hebben wij er 4.137 kunnen contacteren. CD&V, Open VLD en Groen hebben niet
alle lijsten met de e-mailadressen doorgegeven. Desondanks is WijBurgers erin geslaagd de e-mailadressen van een aantal van hun kandidaten te vinden.

 
De KiesWijzer is dynamisch: als je hem drie dagen later raadpleegt terwijl andere kandidaten hun vragenlijsten hebben ingevuld, is het resultaat vollediger. Aangezien de ondervraging van kandidaten doorgaat, loont het altijd de moeite om een kandidaat aan te moedigen als je hem niet terugvindt in de KiesWijzer. Via de volgende link kunnen kandidaten zich online inschrijven: https://www.wecitizens.be/nl/inschrijvingsformulier-voor-nieuwe-kandidaten/

 
WeCitizens is een initiatief van de basis. De KiesWijzer is het enige onafhankelijke stemhulpsysteem van een persgroep. De media kunnen dus reclame maken voor de KiesWijzer zonder zich in een zwakkere
positie te plaatsen tegenover de concurrerende media.

 
WijBurgers geeft een aantal adviezen aan de kiezer.

 
De burger zal het verschil in bruikbaarheid tussen de KiesWijzer en de verkiezingsplakborden waarderen. Voor het hele nationale grondgebied kost de KiesWijzer tien keer minder! Het verschil is dat de KiesWijzer geen subsidies ontvangt en daarom afhankelijk is van donaties van kiezers.

 
Praktische informatie

 
Banners: kompaspizzazoektocht
Link naar het persbericht in het Frans.

 

Contact:
Jean-Paul Pinon, ged. bestuurder
van WijBurgers

pinon@wecitizens.be , gsm-nummer: 0497 52 77 51

KiesWijzer : inschrijvingsformulier voor nieuwe kandidaten

Geplaatst op 20/09/2018 in Een betere werking van de democratie, Non classé.

Eén van de voordelen van het platform WijBurgers is dat elke kandidaat een zekere zichtbaarheid krijgt, dankzij een gratis webpagina. Als u antwoordt op de vragenlijst van de KiesWijzer wordt u opgenomen in de rangschikking die WijBurgers aan de kiezers voorlegt.

 

Uw deelname gebeurt online in drie stappen: (1) uw toevoeging in PoliticiansOnline. Kijk op www.PoliticiansOnline.be/nl of u er al bent ingeschreven. (2) Wanneer u ingelogd bent in uw profiel, verschijnt een tabblad “Kandidaat 2019”. Daar kunt u aanduiden waar u kandidaat bent. (3) Op hetzelfde tabblad verschijnt dan een vragenlijst. Om opgenomen te worden in de KiesWijzer moeten ALLE vragen beantwoord zijn.

Nieuwe kandidaten vinden rechtstreeks een formulier via volgende link
 

Deze hyperlink werkt echter niet op alle computers. Een veiligere toegang vraagt volgende stappen:

 • Ga naar welkom pagina: politiciansonline.be/nl
 • Bovenaan rechts, klikt u op : Login
 • Beneden klikt u op: “Ik verschijn niet in de databank: mij toevoegen”

 

De KiesWijzer van WijBurgers – gemeenteraadsverkiezingen

Geplaatst op 13/09/2018 in Een betere werking van de democratie, Non classé, WijBurgers.

Persmededeling

In samenwerking met een aantal media bereidt WijBurgers de KiesWijzer voor. Deze applicatie heeft als doel de kiezer de kandidaten van zijn gemeente te leren kennen en inzicht te krijgen in hun politieke standpunten. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden via het platform van WijBurgers.

 

De KiesWijzer is een internettool die de antwoorden van politieke kandidaten registreert op een vragenlijst die speciaal is ontworpen om hun politieke profiel te identificeren. Vóór de verkiezingen wordt de kiezer uitgenodigd om dezelfde politieke vragenlijst in te vullen. De KiesWijzer vergelijkt de politieke standpunten van de kiezer met die van de kandidaten en geeft iedere kandidaat een score. Vervolgens krijgt de kiezer de lijst met kandidaten in volgorde van politieke gezindheid. Een videoclip van 2 minuten stelt het concept voor op Youtube.

 

‘Voting Advice Applications’ (VAA) worden steeds populairder. In Nederland zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 de drie voornaamste stemhulpsystemen samen 9,9 miljoen keer geraadpleegd. Voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 schaften maar liefst 44 steden en gemeenten een VAA aan voor hun bevolking.

 

WijBurgers vzw heeft de KiesWijzer ontwikkeld dat wordt verspreid via een consortium van meerdere media, Metro en Knack.  De KiesWijzer is de enige VAA in België waarmee de kiezer kandidaten kan selecteren (dus niet alleen partijen of lijsttrekkers). De tool is vanaf 5 oktober voor de kiezer beschikbaar op de website van de mediapartners of op die van WijBurgers (www.KiesWijzer2018.be).

 

De KiesWijzer is vele malen interessanter dan verkiezingsborden! Die laatste zijn volstrekt onrechtvaardig omdat ze maar een beperkt aantal kandidaten voorstellen. In PoliticiansOnline, die aan de KiesWijzer is gekoppeld, kan iedere kandidaat zich gratis voorstellen op een webpagina die speciaal is ontworpen voor en door de kiezer.

 

Het is de eerste keer dat er een KiesWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt ontwikkeld. De gebruiker geeft zijn postcode op. Na afloop van de procedure ontvangt hij twee rangschikkingen: de kandidaten van zijn gemeente en de kieslijsten. Door op de naam van een kandidaat te klikken, opent de gebruiker de webpagina waarop de kandidaat de mogelijkheid heeft om onder andere zijn vier politieke prioriteiten en drie persoonlijke successen te vermelden.

 

Bericht aan de kandidaten!

Opdat de KiesWijzer een kandidaat kan opgeven in de rangschikking aan de kiezer moet de kandidaat wel de vragenlijst van de KiesWijzer hebben ingevuld. WijBurgers neemt een aantal initiatieven om kandidaten in haar databank op te nemen, maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de kandidaten zelf om zich in te schrijven.

 

Financiering van de KiesWijzer

WijBurgers draagt de kosten van de tool. Ze heeft daarvoor geen enkele subsidie ontvangen. Hoewel het grootste deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers, worden burgers verzocht om het initiatief te steunen. Die oproep is des te dringender omdat WijBurgers het slachtoffer was van computersabotage waardoor ze gedwongen werd haar website volledig herop te starten. Giften kunnen gestort worden op het nummer: BE16 7350 3219 3274.

 

Over WijBurgers

WijBurgers positioneert zich als Test-Aankoop van de kiezer, Wikipedia van politici, instituut voor burgereducatie en observatorium van het openbaar bestuur. Een van de tranparantietools op internet is PoliticiansOnline. Met meer dan 8400 geregistreerde politici gaat het om de grootste, openbaar toegankelijke ‘kruispuntbank’ van politici. Een twintigtal verenigingen zijn effectief lid, waaronder Test-Aankoop.

 

Brussel, 13 september 2018.

De politieke databank van WijBurgers: PoliticiansOnline. Belgische politici in contact met de burgers

Geplaatst op 26/06/2018 in Non classé.

Met meer dan 8.400 namen is de PoliticiansOnline de grootste publiek toegankelijke databank over politici. Door het interactieve en participatieve karakter ervan, zorgt deze kruispuntbank met politici van WijBurgers voor een revolutie in de politieke transparantie. Onder de vele functionaliteiten vermelden we de zoekmachine met meer dan twintig selectiecriteria.

 

Algemene beschrijving

Deze databank bevat informatie over alle partijen, regeringsleden, leden van zeven parlementen, burgemeesters, schepenen en provinciaal gedeputeerden.

Deze databank is gemaakt door en voor de burgers, meer bepaald als instrument om te raadplegen tijdens de verkiezingsperiode. Tijdens verkiezingen is ze verbonden met de KiesWijzer.

PoliticiansOnline is meertalig (Engels, Nederlands, Frans, Duits), en zeer praktisch om gegevens van politici op te zoeken en om hen te leren kennen aan de hand van hun foto, cv’s, mandaten, verkiezingsuitslagen, politieke prioriteiten en initiatieven, persoonlijke successen en citaten.

 

Gebruik

Met de introductie van PoliticiansOnline hebben de burgers nu ook toegang tot een databank van hoge kwaliteit! WijBurgers doet een redelijke inspanning om de publiek toegankelijke informatie te verzamelen voor zover die niet beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

Elke burger die een fout of abnormaliteit vaststelt wordt gevraagd om dat te melden via de rubriek « contact » van onze site. Hij kan het ook anoniem doen met een formulier onderaan elk persoonlijk profiel van een politicus.

Op de browser moeten de cookies toegelaten worden. Het is aanbevolen om af en toe de browsercache te ledigen.

Onderhavige pagina vervangt niet de op onze site gepubliceerde teksten « Algemene voorwaarden » en « Privacy ».

 

Zoekmachine

 • Hoe evolueert het aandeel vrouwen in de Kamer?
 • Welke politici wonen onder de postcode 1640?
 • Welke Franstalige ministers zijn jonger dan 40 jaar?
 • Welke burgemeesters zetelen ook in het parlement?
 • Welke politici van de provincie Antwerpen vermelden onderwijs als een politieke prioriteit?
 • Welke niet verkozen kandidaten uit 2014 zijn het populairst?

Al deze vragen hebben een kenmerk gemeen: ze worden in een paar klikken beantwoord dankzij de opties voor geavanceerd zoeken van PoliticiansOnline.

 

Er zijn drie manieren om profilen te zoeken :

 • ingeven van (een deel van) een naam
 • een gefilterde lijst opvragen (geavanceerde zoekopdracht)
 • de Kieswijzer

 

Het geavanceerd zoeken slaat typisch op drie soorten criteria:

 • de politieke functies : lid van een regering of van een parlement, bevoegdheid, enz
 • het persoonlijk profiel: taal, geslacht, leeftijd, partij, enz
 • het politiek standpunt, namelijk het antwoorde op één van de vragen uit PoliticiansOnline.

 

Inventaris van politieke standpunten

Langzamerhand groeit ons verzamelwerk uit tot een atlas van politieke opvattingen. U vindt er de reacties van de politieke actoren op eens steeds groter aantal vragen terug. Stel dat u geïnteresseerd bent in de betere werking van de democratie en meer bepaald in de toewijzing van lijststemmen. Met PoliticiansOnline weet u welke politici zich over de kwestie hebben uitgesproken en volgens welke overtuiging ze dat hebben gedaan.

 

Wij publiceren hier de antwoorden die de kandidaten ons hebben verschaft, zonder te controleren of deze antwoorden overeenstemmen met hun openbare verklaringen of hun handelingen.

In een collegiale besluitvorming is het niet anormaal dat een persoon een beslissing medegoedkeurt die tegen zijn zin gaat. Daarom moet men voorzichtig zijn wanneer de (in)adequatie wordt geanalyseerd tussen de antwoorden op de KiesWijzer en het stemgedrag in het Parlement.

 

(In voorbereiding)Bij ontbrekende informatie kan de gebruiker in een paar klikken een herinnering naar de betrokken politicus sturen. De gebruiker kan zelfs, in plaats van de politicus, zijn antwoord in de databank invoeren middels een valideringsprocedure.

 

Financiering

De hoeveelheid ingevoerde informatie hangt van onze middelen af, van je betrokkenheid met andere woorden. Je kunt het initiatief op verschillende manieren steunen :

 • door lid te worden van WijBurgers (vanaf € 15) of door een gebruiksrecht voor PoliticiansOnline te kopen (€ 35);
 • met een gift op onze rekening BE16 7350 3219 3274;
 • als vrijwilliger om mee gegevens in te zamelen;
 • door ons gegevens te bezorgen;
 • door het project in je omgeving bekend te maken;
 • door een peiling van de politici te bestellen.

 

Een instelling of bedrijf kan een collectief gebruiksrecht verwerven waarmee alle medewerkers onbeperkt toegang hebben tot de gegevensbank. De prijs is dezelfde als voor een lidmaatschap. Neem daarvoor contact op met info@wecitizens.be.

 

Betalende gebruikers krijgen een meer volledige toegang. In ons model van persoonlijk profiel tonen wij met een icoon [€] welke rubrieken voorbehouden zijn voor betalende gebruikers.

 

Voordelen voor de politici

Alle politici beschikken over een gratis webpagina om zich kenbaar te maken.  Zij kunnen zich op elk moment registreren en hun persoonlijk profiel bijwerken. WijBurgers kan uiteraard de politici niet verplichten om hun profiel te vervolledigen.

 

Elke politicus heeft een code om de informatie over hem te bewerken. Bovendien ontvangt hij regelmatig een hyperlink om zijn formulier in te vullen zonder het wachtwoord te hoeven opgeven. Om veiligheidsredenen hebben deze hyperlinks een beperkte geldigheidsduur (in principe drie weken).

Toegangscodes voor het bewerken van zijn persoonlijke profiel verschillen van de codes om PoliticiansOnline als een betaalde gebruiker te raadplegen. Met de eerste code kunt u uw eigen profiel bekijken met hetzelfde niveau van volledige toegang als een betalende gebruiker.

Sommige informatie moet door de systeembeheerder worden gevalideerd voordat deze openbaar wordt. Dit duurt een tijdje.

 

Inspanning van WijBurgers om de kandidaten voor verkiezingen op te nemen

Elke kandidaat kan het initiatief nemen om zich via de inlogpagina in PoliticiansOnline te registreren. Na de verkiezingen kan een niet-gekozen kandidaat, indien deze niet automatisch is verwijderd, vragen hem te verwijderen van PoliticiansOnline door een e-mail te sturen naar info@wecitizens.be.

 

Wanneer WijBurgers een KiesWijzer produceert, vraagt ze aan de partijen om de lijsten met kandidaten met hun e-mailadres te verschaffen. Als WijBurgers deze informatie ontvangt, stuurt het de kandidaten hun wachtwoord op en een link naar de vragenlijst.

 

Brussel, 26 juni 2018.

Financiering van de partijen

Geplaatst op 19/06/2018 in De overheidsfinanciën begrijpen, Non classé.

Het gebrek aan financiële transparantie van de politieke partijen komt vaak ter sprake. Hier zien we hoeveel iedere partij heeft ontvangen, wat de wet aangeeft en wat de belemmeringen voor transparantie zijn. Is het financieringsstelsel democratisch? Is de financiering gerechtvaardigd ?

 

In een tabel vatten we alle rekeningen samen van de partijen die subsidies ontvangen. Een eerste les is het totale aantal subsidies aan de partijen: 65,3 miljoen euro in 2013. De drie grootste begunstigden zijn: de PS (9,95 miljoen), de N-VA (9,33 miljoen) en CD&V (7,62 miljoen). De federale subsidies vertegenwoordigen ongeveer 6,6 euro per stem die de partij tijdens de verkiezingen heeft weten te bemachtigen. Alle partijen schommelen rond dat bedrag, behalve de kleine partijen (PTB, PP enz.) die niets krijgen.

In 2014 zijn sommige regels over de financiering van de partijen in het kader van de Zesde Staatshervorming veranderd. De onderzoekers die de gevolgen hebben berekend, schatten dat de partijen algemeen 4 miljoen per jaar meer zullen ontvangen. Die bevinding wordt echter betwist door … de partijen.

De wet van 4 juli 1989 schrijft een transparantieverplichting voor aan de partijen die een federale dotatie ontvangen. Zij moeten een vzw aanduiden en dat verzamelpunt van subsidies moet bij het parlement een gefundeerd financieel rapport indienen. De kenmerkende elementen zijn de overkoepelende vzw van de partij, de studiedienst, de parlementaire politieke groepen, eventueel de politieke groepen binnen de provincieraden en de arrondissementele afdelingen van de partij. Die rekeningen worden in de parlementaire stukken gepubliceerd.

Toen hij voorzitter van de Kamer was, heeft dhr. Herman Decroo de wet van 23 maart 2007 opgesteld die de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s wijzigt. Op zijn voorstel worden de vzw’s van de politieke partijen vrijgesteld van de verplichting om hun rekeningen in te dienen net zoals de andere. Dhr. Decroo beroept zich op juridisch-technische problemen: een gebrek aan harmonisatie van de twee wetteksten die de publicatie van de rekeningen van de politieke vzw’s regelt. Hij erkent dus de slechte kwaliteit ervan. In plaats van de kwaliteit te verbeteren, creëert hij echter een opvallende uitzondering ten voordele van de partijen. Daarmee verergert hij de toestand. Zo treedt hij tot de categorie van politici toe die de bevolking regels opleggen waarvan ze zichzelf vrijstellen. Het feit dat die wet van 23 maart 2007 unaniem werd aanvaard, steekt. Dat alles zal echter weinig zoden aan de dijk hebben gezet, want gestimuleerd door de Raad van Europa werd de wet ondertussen gewijzigd. Zo moesten de partijen vanaf 2015 worden verplicht om hun balansen en resultatenrekeningen van ieder element afzonderlijk te publiceren, bovenop de geconsolideerde balans.

 

Opdat een werkelijke transparantie wordt verzekerd, moeten volledige gegevens op een gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke manier aan het publiek worden voorgesteld. Er werd echter vastgesteld dat geen enkele website van geen enkele partij de rekeningen voorstelt. Op internet hebben we geen gebruikersvriendelijke website gevonden die op permanente basis over de rekeningen informeert. WeCitizens stelt zich kandidaat om daarvoor te zorgen mits ze de middelen vindt om zulke dienst mee te financieren.

 

Partijen zonder parlementslid krijgen geen subsidies. De belemmeringen van het huidige bestuur maken het moeilijk, zelfs heel moeilijk om een nieuwe partij op te richten: een kiesdrempel van 5% in de kieskring om aanspraak op een zetel te maken en om dus een minimum aan subsidies te mogen ontvangen. Daar komt bij dat de kieskringen in Wallonië heel klein zijn. Voor de kieskring Neufchâteau – Virton zijn er slechts twee zetels in het Waals parlement. Moeilijk dus voor een kleine partij om er een zetel te bemachtigen …

 

Daar komt bij dat bepaalde subsidies alleen worden toegekend aan partijen met een ‘politieke groep’ die uit voldoende parlementsleden bestaat waardoor kleinere partijen daarvan dus ook worden beroofd. Men kan zich afvragen of het niet eenvoudiger en democratischer is om alle subsidies naar rata van het aantal behaalde stemmen toe te kennen.

 

De enige subsidie die wettelijk verankerd is, is de federale dotatie. Andere vormen van overheidssubsidies zijn voornamelijk door verordeningen en besluiten van het bureau van de verschillende parlementen geregeld. Die zijn veel minder transparant.

 

Essentiëler is de vraag of het niet logischer is dat de partijen van de bijdragen van hun leden leven. Zoals onze tabel weergeeft, worden de partijen gemiddeld naar rato van 3% door de bijdragen van hun leden gefinancierd. Als zij er zijn om de belangen van de burgers te verdedigen, zouden zij dan niet in staat moeten zijn om hun troepen te mobiliseren? Zijn we niet bezig de bevolking tot maatschappelijke assistenten te bekeren die niet in staat zijn om een cent aan een doel te spenderen? Is de breuk tussen burger en politiek niet onder andere afkomstig van die onafhankelijkheidstoestand die de partijen ten opzichte van de bevolking hebben bekrachtigd? Het is gemakkelijker geld in de vorm van belastingen afhandig te maken dan om de mensen voor openbare aangelegenheden warm te maken en hen ervan te overtuigen zich niet te ontzien.

 

Jean-Paul Pinon, 2 januari 2016

 

Een ranking op maat van de kandidaten, dankzij WijBurgers

Geplaatst op 19/03/2018 in Non classé, WijBurgers.

Naarmate de verkiezingen naderen, willen sommige burgerbewegingen en belangengroepen hun leden en sympathisanten informeren over de kandidaten. Een must voor wie in een democratie zijn waarden of belangen wil verdedigen. Het is interessanter kandidaten dan partijen te evalueren, maar dat vraagt een aanzienlijke inspanning. WijBurgers is de technische kracht waarmee een dergelijk project eenvoudig en efficiënter kan worden gerealiseerd.

 

Waarom is een stemadvies voor partijen minder relevant?

Wanneer u een stemaanbeveling formuleert voor de ene of de andere partij, loopt u het gevaar dat zowel uw leden als sommige partijen afstand nemen. Met de publicatie van een ranking van kandidaten, komen (haast) alle partijen aan bod, en handelt u op een politiek correcte manier.
Veel burgers stemmen voor een partij, terwijl ze het oneens zijn met de helft van het verkiezingsprogramma. Tussen de kandidaten te richten, kan een betere score qua politieke affiniteit worden behaald.

 

Waarom focussen op kandidaten?

Binnen partijen, hebben de leden verschillende meningen. De partijen zijn “mini-democratieën”. Het is slim om via voorkeursstemmen meer gewicht te geven aan kandidaten die uw mening delen.
In een kieskring zijn er ongeveer 300 kandidaten. Als we de kiezer niet helpen, zal hij de kandidaten niet vinden die hem het best vertegenwoordigen. Uw rangorde van kandidaten, net als de KiesWijzers, zijn relevante aanwijzingen om de burger te helpen bij zijn zoektocht naar de beste kandidaten.

 

Situatie zonder onze tool

Sommige groepen schrijven een vragenlijst om te beoordelen welke kandidaten bij de verkiezingen het beste hun belangen/waarden verdedigen. De inspanning om contact op te nemen met de kandidaten is zo groot dat die groepen het opgeven en gewoon de partijen ondervragen. Na een manuele analyse kunnen zij vervolgens de vergelijking tussen de partijen verspreiden. Tenzij de media er aandacht aan besteden, blijft de verspreiding van de resultaten zeer beperkt.

 

Voordelen van de tool van WijBurgers

We noemen “Groep” de organisatie die aan WijBurgers vraagt om de “op maat gemaakte” ranglijst van de kandidaten voor de verkiezingen op te stellen.

 • De Groep hoeft zich niet meer om administratieve taken te bekommeren en kan zich op de communicatie en op het mobiliseren van kiezers concentreren.
 • De Groep bereikt veel meer politieke kandidaten in alle kieskringen.
 • Als de Groep de antwoorden van de kandidaten zelf zou inzamelen, zou hij een systemische fout kunnen ondergaan (wegens ‘berekende’ antwoorden).
 • • De campagnetool helpt de Groep om zijn leden te mobiliseren.
 • • De resultatenpagina is dynamisch (bijgewerkt als nieuwe kandidaten reageren) en de namen van de kandidaten kunnen worden aangeklikt : ze verwijzen naar de grootste openbare gegevensbank van het land over politici.
 • WijBurgers draagt bij aan de verspreiding van de resultaten.

 

Diensten van WijBurgers: basisaanbieding tegen € 2.870

Deze optie is voorbehouden aan VZWs of stichtingen, met een maximum van twee werknemers, in voltijdequivalenten.

a) Vragenlijst:
WijBurgers reviseert de bewoording van de door de Groep gekozen gesloten vragen, meestal een zestal. De vragen worden vertaald zodat ze beschikbaar zijn in het FR-NL-EN.

b) Registratie in de databank:
WijBurgers doet een aanzienlijke inspanning om de kandidaten voor de bedoelde verkiezingen in de databank op te zoeken of te registreren.

c) Inzameling van antwoorden

WijBurgers stuurt alle beoogde partijen en kandidaten een e-mail met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Er worden regelmatig herinneringsmails gestuurd naar degenen die niet hebben gereageerd.

d) Campagnetool

Om de respons van de kandidaten te verhogen, biedt WijBurgers de Groep de campagnetool aan. Dat is een webpagina waarmee de gebruiker in een paar klikken persoonlijke herinneringen kan sturen naar politici die de vragen nog niet hebben beantwoord. De Groep kan de URL naar die pagina onder al zijn sympathisanten verspreiden.

e) Onmiddellijke publicatie van de ingezamelde antwoorden
In de Politieke Databank van WijBurgers vindt iedereen gemakkelijk en gratis de antwoorden van de politici terug. De databank is de grootste, publiek toegankelijke kruispuntbank van de politiek in België.

f) Opstellen van een ranglijst van kandidaten en partijen
De berekeningsmethode is dezelfde voor de kieswijzer.
De Groep krijgt een link naar deze dynamische resultatenpagina, en kan deze verspreiden. De gebruiker vind er een menu om zijn gewenste verkiezing en kieskring te selecteren.
De Groep kan de resultaten in een andere, door hemzelf te creëren vorm presenteren, met de vermelding: “Rangschikking berekend door WijBurgers gebaseerd op de instructies van [de Groep]”.

 

Premiumaanbieding tegen € 5.600

Naast de basisdiensten bevat het pakket:

a) Toelichtingen

Op basis van de informatie die onder andere door de Groep wordt verstrekt, schrijft WijBurgers een neutrale toelichting van maximaal 800 tekens die bij de vraag wordt gevoegd. Daarin wordt de context en de kwestie uitgelegd door middel van ondersteunende cijfers, indien mogelijk. De toelichting wordt vertaald en is zodanig beschikbaar in het FR-NL.

b) Aankondiging
De campagne (zie (d) hierboven) wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van WijBurgers die door ongeveer 25.000 lezers wordt geopend, waaronder politieke journalisten.

c) Politieke partijen
Als de herinneringsmail naar de politieke partijen zonder gevolg blijft, worden er persoonlijkere stappen ondernomen om reacties van de partijen te verkrijgen. Het gaat om partijen met minstens een volksvertegenwoordiger.
d) Pagina met toelichting (dienst binnenkort operationeel)
WijBurgers publiceert voor elke vraag een geïnventariseerde pagina die toegankelijk is via de zoekmachine, waarop alle beschikbare informatie over de vraag wordt weergegeven, met name statistische gegevens over de standpunten van de politieke actoren. Het gaat hier om kwesties die onder de bevoegdheid van ten minste één parlement vallen.

e) Virtuele stemming in het parlement (dienst binnenkort operationeel)
De pagina met uitleg bevat het resultaat van een virtuele stemming in elk betrokken parlement: als de vraag vandaag in het parlement in stemming zou worden gebracht, wat zou dan het resultaat zijn? De berekening is gebaseerd op de partijreacties in de Politieke Databank.

f) Bekendmaking van de aanbeveling
WijBurgers publiceert de lijst van stemadviezen die met behulp van haar tools zijn opgesteld. De publicatie is alleen mogelijk als voldoende Groepen (in principe tien) een beroep hebben gedaan op de premiumdiensten van WijBurgers.
 

Gouden aanbieding tegen € 10.000

Naast de premiumdiensten bevat het pakket:

a) Peiling van de publieke opinie
Als er vragen van de Groep in een KiesWijzer worden opgenomen, worden zij aan een publieke opiniepeiling onderworpen.

b) Parlementaire stemmingen
WijBurgers onderzoekt of er in de afgelopen vier jaar over de kwesties is gestemd in het parlement en schrijft de resultaten neer op de toelichtende pagina.

c) Meningen van andere invloedrijke personen
WijBurgers screent de pers om invloedrijke personen te identificeren die zich (voor of tegen) over het onderwerp hebben uitgesproken: universiteitsprofessoren, experts van denktanks, commentatoren enzovoort. De personen worden aan de Politieke Databank toegevoegd.

d) Artikel
WijBurgers publiceert in haar nieuwsbrief een neutraal artikel met argumenten voor en tegen. In het artikel worden eveneens de antwoorden van de politici geanalyseerd.
 

Contact

Jean-Paul Pinon,  0497 527751.

Pinon (at) WeCitizens (dot) be

Het bovenstaande aanbod is onder voorbehoud. De geldende prijzen zijn de prijzen die op de dag van de schriftelijke bestelling op de website van WijBurgers zijn gepubliceerd. Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019.

 

Tips voor de kiezer

Geplaatst op 23/02/2018 in Een betere werking van de democratie, Non classé.

1. Stem voor individuen.

In (bijna) alle partijen zijn er goede of middelmatige kandidaten op het vlak van competenties, toewijding, integriteit enz. Wegens de verwatering van verantwoorde­lijkheden is het moeilijker om een partij aansprakelijk te stellen dan individuen.

 

2. Stem enkel voor transparante kandidaten.

Door te stemmen voor een kandidaat verleent u hem potentieel een aanzienlijke macht, over de maatschappij en dus over u. Indien hij weigert te antwoorden op onze vragen of indien hij zich verzet tegen de publicatie van pertinente informatie in onze politieke databank, verdient hij dan uw vertrouwen? Een integere en competente kandidaat heeft er alle belang bij om transparant te zijn.

 

3. Kies voor de kandidaten die het best aansluiten bij uw politiek profiel.

U zult individuen vinden die dichter staan bij uw overtuigingen dan het (soms veranderende) gemiddelde van de partij. Dankzij de door WijBurgers ter beschikking gestelde Kieswijzer, is het makkelijk om de kandidaten naar uw hart te vinden! Zelfs als u reeds beslist hebt voor welke partij u gaat stemmen, dan nog is het belangrijk de Kieswijzer te raadplegen, om de geschikte kandidaten te selecteren.

 

4. Vorm u een idee van de professionele competentie en integriteit van de kandidaat.

Werp een blik op de fiche van de kandidaat in de politieke databank voor een interessante indruk. Stelt u vast dat belangrijke gegevens ontbreken in de politieke databank, verwittig dan WijBurgers, met aanduiding van uw bronnen.

 

5. Stem indien mogelijk voor meerdere, goed gekozen kandidaten.

Kies binnen de grenzen van de kiesvoorschriften voor alle kandidaten die uw voorkeurstem verdienen. U kunt binnen eenzelfde lijst kiezen voor alle kandidaten die u wilt.

 

6. Bespreek het resultaat van uw onderzoek rond u.

De stemming is geheim ter bescherming van de kiezer, maar niemand is verplicht om zijn stem geheim te houden! Door ideeën te bespreken met anderen begeeft u zich goed voorbereid naar het kiesbureau.

Gemeenteraads­verkiezingen en mobiliteit

Geplaatst op 16/12/2017 in Non classé, WijBurgers.

Stadsplanning en mobiliteit zijn steeds belangrijker bij het gemeentelijk beleid: tolheffing in steden, de aanleg van veilige fietspaden, wandelstraten, snelheidsbeperkingen op voertuigen … De lokale afgevaardigden bepalen, met name in steden, ons dagelijkse leven.

 

Tol in de Belgische steden?

Een vaak geopperd idee om de verkeersopstoppingen in stadscentra te verminderen, is het invoeren van een tolheffing in steden. Automobilisten betalen om door het centrum te rijden, zoals dat in Londen al het geval is. Tijdverlies door files brengt veel hogere kosten met zich mee, maar die kosten zijn niet transparant: ze worden niet in de rekeningen van bedrijven en huishoudens opgenomen.

Uit een studie van Stratec, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in mobiliteit, blijkt dat een tol van 3 euro per dag voor elke automobilist die tussen 6.00 en 10.00 uur op weekdagen in het centrum van Brussel rijdt, de stad ongeveer 325 miljoen euro per jaar zou opleveren. Met die ontvangsten zou de stad de renovatiekosten voor de tunnels kunnen betalen. Dergelijke tolgelden zouden bijvoorbeeld ook in Antwerpen of Luik kunnen worden ingevoerd, maar volgens het Huis van Ondernemingen (BECI) is een tolheffing in steden duur en onpopulair. Bovendien werkt de invoering van een tolheffingssysteem in steden volgens de ervaringen in Londen slechts voor een beperkte periode. De gemiddelde snelheid in het centrum waar de tol van toepassing is, daalt daar al enkele jaren, wat betekent dat voor steeds meer voertuigen tol wordt betaald om in het centrum te rijden.

 

Is de fiets een doeltreffend alternatief?

De gemeenten beschikken over verschillende middelen om het dagelijkse leven van fietsers te verbeteren. Een eerste mogelijkheid is om meer fietsenstallingen te bouwen, vooral in de buurt van treinstations. De installatiekosten van die fietsenstallingen zijn laag: 300 euro voor 5 dragers. Anders zijn de gevolgen voor de begroting als je een bewaakte parkeerplaats overweegt, maar die dienst kan betalend worden gemaakt.

Een andere mogelijkheid bestaat in het creëren van veilige fietspaden die van de weg gescheiden zijn. Volgens een studie van de FOD Mobiliteit in 2016 gebruikt iets minder dan 10 % van de Belgische werknemers de fiets om de werkplek te bereiken. Dat cijfer stijgt naar bijna 15 % in Vlaanderen, maar daalt tot minder dan 5 % in Wallonië en Brussel. Juist in Vlaanderen, waar fietspaden het veiligst zijn, gebruiken de mensen het meest hun fiets. Dergelijke fietsroutes moeten echter worden gepland en bestaande wegen hebben niet per se de ruimte om, met name in steden, gescheiden fietspaden op te nemen.

Gedeelde fietsen zoals de Villo!, oBike en Billy Bike worden steeds populairder in Brussel. GoBee Bike heeft geprobeerd om een flexibeler systeem te implementeren dan Villo! omdat de gebruiker de fiets achterlaat waar hij maar wil. Hij vindt een vrije fiets middels een applicatie op zijn smartphone. GoBee Bike heeft zijn project helaas opgegeven vanwege het vandalisme dat zware verliezen veroorzaakte.

Het fietsgebruik in Brussel steeg in 2016 met 4,6 % ten opzichte van 2015. Villo! Had meer dan 1,5 miljoen reservaties in 2016. Toch gebruikt slechts een kleine minderheid van de pendelaars de fiets om naar het werk in de hoofdstad te rijden (minder dan 5 %). Vooral andere verplaatsingen dan die naar het werk worden met de fiets gedaan.

 

Autovrije gebieden ter discussie

De aanleg van voetgangerszones werd door de jaren heen gesteund en bekritiseerd. Volgens een studie van Atrium Brussels, het regionale handelsagentschap, heeft een voetgangerszone veel gebreken. Veel mensen leveren kritiek op het beheer door de stad Brussel van het project betreffende de voetgangerszone rond de Beurs. Toch wordt het idee van de voetgangerszone volgens Atrium Brussel door een meerderheid van de voetgangers (zeven op de tien) en handelaars (iets meer dan 50 %) ondersteund.

Het is een feit dat de meeste Belgische steden te maken hebben met een achteruitgang van hun winkelstraten en dat is vooral het geval in Vlaanderen, met een daling van meer dan 15 % in de lokale handel. De voetgangerszone is daarom een optie voor de gemeenteoverheden in een poging om haar handelscentra in verval te doen herleven.

 

Snelheidsbeperking

De verkeersveiligheid moet ook worden gewaarborgd voor alle weggebruikers, van vrachtwagens tot fietsen. Uit een studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) in 2012 bleek dat “de gemiddelde snelheid van een automobilist die niet gehinderd wordt door de verkeerssituatie hoger is dan de maximumsnelheid die op alle wegtypen is toegestaan behalve op wegen waarop 90 km/u mag worden gereden“. Om dat tegen te gaan, hebben gemeenten de mogelijkheid om obstakels op de wegen te plaatsen, variërend van chicanes tot Berlijnse kussens.

Hoewel die wegobstructies automobilisten dwingen om te vertragen en zo hun doel gemakkelijk bereiken, blijven ze niet zonder kritiek. In 2016 bekritiseerde Touring het gebruik van verkeersdrempels door gemeenten als excessief en vaak niet in overeenstemming met de bestaande wetgeving. Ze zijn vaak te hoog en veroorzaken zo schade aan auto’s. Er kunnen twee alternatieven worden voorgesteld.

De eerste, ter vervanging van de verkeersdrempels, zou de uitbreiding van de zone 30 zijn. Volgens de woordvoerder van de GRACQ zouden de voordelen daarvan onder andere zijn dat het aantal ongevallen en de ernst ervan verminderen, de vervuiling afneemt en het verkeer vlotter doorstroomt. Omgekeerd heeft de Ligue de défense des conducteurs een studie verricht waarin wordt gesuggereerd dat de beperking van de snelheid binnen de bebouwde kom tot 30 km/u de vervuiling verhoogt omdat het motortoerental namelijk hoger is bij 30 km/u dan bij 50 km/u, en omdat de reistijd verhoogt, het aantal ongevallen niet vermindert en kan belemmeren dat hulpverleningsvoertuigen vlot doorstromen, waardoor levens in gevaar kunnen komen.

De tweede oplossing, die in de meeste van onze gemeenten al wordt gebruikt, zijn flitspalen. Ze doen het verkeer vertragen en bieden de gemeente een financiële steun. Volgens een studie van de Universiteit van Hasselt “verlaagt een flitspaal op een kruispunt het aantal ongevallen met 14 %, terwijl het aantal letselongevallen met 27 % vermindert“. Er is echter een grote stijging van het aantal kop-staartbotsingen doordat bestuurders plotseling remmen als ze de camera naderen.[1] Bovendien vertonen ze ook gebreken. Met name in Vlaanderen zou meer dan één radar op vijf problemen vertonen en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, klaagt dat hij hun functioneren niet kan garanderen.

 

Jonathan Jacquemart, 16 december 2017.

[1] CENTREX WEGVERKEER, http://www.lokalepolitie.be/centrex/nl/home/effectiviteit-van-flitspalen.html (geraadpleegd op 16-12-17).